Būvniecība

Būvuzraudzība

Mēs sniedzam būvuzraudzības pakalpojumus – ēku būvuzraudzība, ūdensapgādes un kanalizācijas būvmontāžas darbu būvuzraudzība, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu būvuzraudzība, ceļu izbūves būvuzraudzība. 


Būvuzraugs ir pasūtītāja interešu pārstāvis, uzticams partneris visā būvniecības procesā – no iepirkuma izstrādes līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, atbilstoši būvprojekta un normatīvo aktu prasībām.

Sazināties ar mums

Autoruzraudzība

Viens no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem ir būvniecības objektu autoruzraudzības īstenošana. Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu veikšanas gaitā.


Pamātā autoruzraudzība tiek veikta vienu reizi nedēļā (ja nepieciešams arī biežāk), rūpīgi izpētot un pārbaudot paveiktos būvdarbus.

Sazināties ar mums